Viking Cats vedtægter

Revideret 15. februar 2015

§1. Klubbens navn
Stk. 1. Klubbens navn er: Viking Cats.
Stk. 2. Klubben blev stiftet 16. februar 2008. TICA Club Charter nr. 683 blev modtaget den 25/3 2008. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Formål 
Stk. 1 Klubbens formål er:
a. At fremme alle tamkattes velfærd, herunder både huskatte, racekatte og blandingskatte;
b. At afholde udstillinger, møder og andre aktiviteter for at fremme viden om og interessen for alle tamkatte;
c. At fremelske venskaber mellem katteelskere – ejere, opdrættere og udstillere – og arbejde for at fremme katteejeres, -opdrætteres og -udstilleres interesser;
d. At opmuntre til opdræt efter TICAs standarder og fremme registreringen af katte i TICA;
e. At fremme og opmuntre til venlighed mod alle dyr og gennem information at forebygge og modarbejde vanrøgt og mishandling af dyr;
f. At promovere kønsneutralisering af enhver kat, som ikke indgår i et planlagt avlsprogram, for at modvirke overskuddet af uønskede tamkatte.

§ 3. Medlemskab 
Stk. 1. Kvalifikationer. Medlemskab i klubben kan opnås af enhver med interesse for at eje, opdrætte eller udstille tamkatte. Nye medlemmer skal udfylde en ansøgning om medlemskab og betale det fastsatte kontingent. Klubben vil ikke acceptere medlemmer, som er dømt for dyremishandling eller frataget retten til dyrehold, eller medlemmer, som har uafsluttede disciplinære sanktioner i andre organisationer. Bestyrelsen kan afvise en ansøgning om medlemskab, eller afbryde et eksisterende medlemskab, hvis den finder det begrundet. Det bekræftes ved afstemning på næstkommende generalforsamling jvf. stk. 3

Stk. 2. Der er 4 typer af medlemskaber.

Stk. 2a. Hovedmedlemskab: Hovedmedlemskab kan opnås af personer over 18 år. Hovedmedlemmer har ret til én stemme per medlem. Der kan højst optages to hovedmedlemmer per husstand.
Stk. 2b. Husstandsmedlemskab: Husstandsmedlemskab kan opnås af personer over 18 år. Der gives to stemmer per husstandsmedlemskab og husstandsmedlemmer oppebærer i øvrigt samme privilegier som hovedmedlemmer.
Stk. 2c. Introduktionsmedlemskab: Introduktionsmedlemskab kan tegnes af klubbens opdrættere til killingekøbere, som ikke tidligere har været medlem. Introduktionsmedlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 2d. Juniormedlemskab: Juniormedlemskab kan opnås af personer under 18 år med interesse for klubbens formål. Juniormedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen, men oppebærer i øvrigt samme privilegier som almindelige medlemmer.

Stk. 3. Medlemsansvar. Det påhviler alle medlemmer af Viking Cats at overholde klubbens vedtægter og etiske regler. Det er medlemmernes pligt at sørge for at overholde alle indgåede aftaler vedrørende katte, hvad end aftalerne er indgået med klubmedlemmer, opdrættere eller kælekattekøbere. Et medlemskab kan tages op til revision, hvis et medlem handler i strid med klubbens vedtægter, formål eller etiske regler. I disse tilfælde kan bestyrelsen udstede en advarsel eller suspendere medlemmet med øjeblikkelig varsel og indstille til eksklusion. Endelig eksklusion foretages på en generalforsamling med en simpel flertalsbeslutning. Alle klager over medlemmer skal være skriftlige. Anonyme klager behandles ikke.

§ 4. Kontingent, regnskab og revision
Stk. 1. Kontingenter. Kontingentstørrelsen for de fire medlemstyper fastsættes hvert år af generalforsamlingen, og kontingentet gælder 1 år fra indbetalingsdagen. Ved manglende kontingentindbetaling indstilles medlemskabet efter 1 måned.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Klubbens regnskab følger kalenderåret,
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 5. Tegningsregel
Stk. 1. Viking Cats tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

§ 6. Tilhørsforhold
Stk. 1. Viking Cats er tilknyttet The International Cat Association (TICA). Klubbens bestyrelsesmedlemmer skal både være medlemmer af TICA og være hovedmedlemmer af Viking Cats.

Stk. 2. Der skal til hver en tid være mindst 5 hovedmedlemmer (herunder bestyrelsen), som er medlemmer af TICA.

Stk. 3. Klubben kan kun vedtage og håndhæve vedtægter, som ikke er i modstrid med TICA’s By-Laws og øvrige regelsæt.

§ 7. Område 
Stk. 1. Viking Cats arbejder primært for katteejere, -udstillere og -opdrættere i Danmark og nabolandene.

§ 8. Møder 
Stk. 1. Bestyrelsen afholder åbne kvartalsmøder efter behov. Disse holdes fortrinsvis i februar, maj, august og november. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Der kan om nødvendigt indkaldes til yderligere møder, efter ønske fra formanden eller bestyrelsen eller efter skriftligt ønske fra fem stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer kan få dækket udgifter til broafgift og brændstof i forbindelse med møder og klubaktiviteter, når medlemmet fra sin bopæl skal passere Storebælt for at deltage. Som udgangspunkt skal samkørsel aftales.

§ 9. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt.

Stk. 1. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar eller marts måned. Der indkaldes skriftligt mindst 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen kan foregå enten med post eller via mail. Dagsorden med evt. indkomne forslag, samt bestyrelsens årsberetning, herunder revideret regnskab, skal offentliggøres på klubbens hjemmeside, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Der gives en stemme pr. hovedmedlem, dog kan en husstand max have 2 stemmer.

Stk. 3. Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan ske på generalforsamlingen.

Stk. 4. For at være valgbar til bestyrelsen skal medlemmet være hovedmedlem af Viking Cats samt medlem af TICA.

Stk. 5. Alle forslag fremsat af medlemmer skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, mærket “Forslag til GF”. Forslaget kan anses som modtaget, når kvittering fra formanden er modtaget. Ændringer i klubbens vedtægter afgøres med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Andre forslag afgøres ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed bortfalder forslag. Såfremt mindst et af de fremmødte medlemmer anmoder og skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.

Stk. 6. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Generalforsamlingens åbning.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Valg af stemmetæller
 5. Registrering af stemmeberettigede fremmødte.
 6. Fremlæggelse af Årsberetning, samt godkendelse.
 7. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse.
 8. Fremsatte forslag fra medlemmer og bestyrelse
 9. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
 10. Valg af formand
 11. Valg af kasserer
 12. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
 13. Eventuelt

Stk. 7. Referatet skal godkendes af Formand, Dirigent og Referent. Det godkendte referat skal lægges på Klubbens hjemmeside senest 3 uger efter afholdelsen af Generalforsamlingen.

Stk. 8. Med mindre andet er besluttet og taget til referat, træder vedtægtsændringer i kraft umiddelbart efter afslutningen af den generalforsamling de vedtages på.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet skriftlig anmodning til formanden herom. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling ønsket af medlemmerne, er 2 uger. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Med indkaldelsen følger dagsorden med de præcise punkter der skal behandles, samt begrundelsen for generalforsamlingens afholdelse.

§ 10. Bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsen er sammensat af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og en rådgiver. Endvidere vælges to suppleanter, som har taleret, men ikke stemmeret, til bestyrelsens møder. Bestyrelsen samt suppleanter står for klubbens daglige drift og ledelse.

Stk. 2. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges på GF og træder omgående i funktion. Formanden og kassereren vælges direkte på GF, mens de øvrige poster fordeles af bestyrelsen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Funktionsperioden er to år, med formanden og ét bestyrelsesmedlem på valg i ulige år og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år.

Stk. 3. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen, indtræder suppleanten med flest stemmer som bestyrelsesmedlem og denne konstituerer sig igen.

Stk. 4. Bestyrelsen er berettiget til at udpege medlemmer uden for bestyrelsen til at bistå i klubbens sager. Der oprettes et antal komitéer, som alle arbejder tæt sammen med bestyrelsen og refererer til bestyrelsen. Der kan oprettes komitéer og lokalgrupper efter behov.

Stk. 5. Formanden leder alle møder i bestyrelsen, og kan vælge at lede møder i de oprettede komitéer. Formanden er formel leder af alle oprettede komitéer

Stk. 6. Næstformanden udfylder formandens rolle i dennes fravær.

Stk. 7. Sekretæren tager referat af alle bestyrelsesmøder og fremlægger dem på efterfølgende møder. Sekretæren vedligeholder desuden medlemslisten med medlemsnumre, navne og adresser på klubbens medlemmer.

Stk. 8. Kassereren har ansvar for kassebeholdningen og sørger for en bankkonto til denne i klubbens navn. Kontoen skal kunne modtage betalinger fra udlandet. Kassereren holder rede på udlæg og kvitteringer, og aflægger rapport om den økonomiske situation på hvert bestyrelsesmøde. Kassereren sørger endvidere for at sende navne og adresser på alle betalende medlemmer til sekretæren.

Stk. 9. Rådgiveren er et medlem som har godt kendskab til TICA og TICAs klub- og udstillingsprocedurer. Rådgiveren skal hjælpe og rådgive klubben, når der er behov for det, eller hvis rådgiveren oplever, at klubben ikke lever op til sine målsætninger eller på anden vis svigter sine forpligtelser over for TICA.

Stk. 10. Hvert år inden 1. april skal formanden, sekretæren og kassereren hver udfærdige en årsrapport til TICA, indeholdende en medlemsliste med adresser, en rapport fra enhver udstilling afholdt i årets løb, en kopi af årsregnskab og budget, samt anden information TICA måtte udbede sig.

Stk. 11. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån på max. 150.000,- kr. til anlægsudgifter. Intet medlem, herunder bestyrelsesmedlemmer, af Viking Cats hæfter personligt for klubbens dispositioner af økonomisk art; Viking Cats hæfter alene med sin formue.

200 tanker om "Vedtægter"

 1. Pingback: tadalafil without a doctor prescription

 2. Pingback: generic cialis tadalafil uk

 3. Pingback: what is levitra

 4. Pingback: vardenafil hcl 20mg

 5. Pingback: vardenafil generic

 6. Pingback: cialis without a doctor prescription

 7. Pingback: cialis tablets australia

 8. Pingback: levitra vs cialis

 9. Pingback: levitra side effects

 10. Pingback: levitra recviews

 11. Pingback: cialis pharmacy

 12. Pingback: cialis generic pharmacy

 13. Pingback: levitra prices

 14. Pingback: what is augmentin

 15. Pingback: cialis generic availability

 16. Pingback: side effects augmentin

 17. Pingback: augmentin vs amoxicillin

 18. Pingback: what is levaquin

 19. Pingback: augmentin uses

 20. Pingback: levaquin uses

 21. Pingback: augmentin side effects

 22. Pingback: levaquin side effects

 23. Pingback: levitra cost

 24. Pingback: augmentin for uti

 25. Pingback: levitra generic

 26. Pingback: levitra 20mg

 27. Pingback: levaquin renal dose

 28. Pingback: cialis 20mg tablet prices

 29. Pingback: cialis 20mg tablets prices

 30. Pingback: augmentin for dogs

 31. Pingback: levaquin lawsuit

 32. Pingback: augmentin dose

 33. Pingback: buy viagra online us pharmacy

 34. Pingback: levaquin for uti

 35. Pingback: augmentin dosage

 36. Pingback: levaquin dosage

 37. Pingback: generic levitra

 38. Pingback: augmentin antibiotic

 39. Pingback: levaquin antibiotic

 40. Pingback: augmentin and alcohol

 41. Pingback: buy levitra online

 42. Pingback: cheap levitra

 43. Pingback: levaquin 750 mg

 44. Pingback: augmentin 875 mg

 45. Pingback: levaquin 500 mg

 46. Pingback: augmentin 875

 47. Pingback: levaquin

 48. Pingback: augmentin

 49. Pingback: buy cialis generic tadalafil

 50. Pingback: Viagra 20mg

 51. Pingback: duloxetine 60 mg

 52. Pingback: duloxetine side effectss

 53. Pingback: duloxetine hcl

 54. Pingback: vardenafil 20mg

 55. Pingback: duloxetine 20 mg

 56. Pingback: vardenafil 20 mg

 57. Pingback: duloxetine

 58. Pingback: vardenafil

 59. Pingback: cymbalta withdrawal

 60. Pingback: levitra vs viagra

 61. Pingback: cymbalta side effects

 62. Pingback: cymbalta reviews

 63. Pingback: cialis side effects

 64. Pingback: levitra dosage

 65. Pingback: cymbalta medication

 66. Pingback: levitra coupon

 67. Pingback: cymbalta generic

 68. Pingback: levitra 20 mg

 69. Pingback: cymbalta for pain

 70. Pingback: atorvastatin 10mg

 71. Pingback: cialis online pharmacy

 72. Pingback: cymbalta dosage

 73. Pingback: atorvastatin 10 mg

 74. Pingback: levitra generic

 75. Pingback: cymbalta

 76. Pingback: atorvastatin

 77. Pingback: cialis free trial

 78. Pingback: cialis cooupons

 79. Pingback: cialis cost

 80. Pingback: Cialis online

 81. Pingback: Viagra generic

 82. Pingback: Viagra prices

 83. Pingback: most reliable canadian pharmacies

 84. Pingback: how much prednisone is allowed before you have to taper off of it

 85. Pingback: escitalopram sexual side effects in women

 86. Pingback: uses of baclofen

 87. Pingback: how long does amitriptyline stay in system

 88. Pingback: tadalafila

 89. Pingback: cialis generika

 90. Pingback: cialis generico

 91. Pingback: viagra without doctor prescription usa

 92. Pingback: viagra medicine online order

 93. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 94. Pingback: viagra without a doctor prescription

 95. Pingback: viagra for women

 96. Pingback: viagra for men

 97. Pingback: female viagra pills

 98. Pingback: viagra pills

 99. Pingback: over the counter viagra

 100. Pingback: viagra on line

 101. Pingback: natural viagra

 102. Pingback: 100mg viagra without a doctor prescription

 103. Pingback: azithromycin 250 mg

 104. Pingback: bactrim antibiotic

 105. Pingback: cefdinir 300 mg

 106. Pingback: levitra

 107. Pingback: levofloxacin 500 mg

 108. Pingback: fluconazole 150 mg

 109. Pingback: ciprofloxacin 500mg

 110. Pingback: cephalexin 500mg

 111. Pingback: ceftin antibiotic

 112. Pingback: biaxin antibiotic

 113. Pingback: bactrim ds

 114. Pingback: prozac generic

 115. Pingback: fluoxetine 20 mg

 116. Pingback: sildenafil citrate pricing

 117. Pingback: sildenafil citrate tablets

 118. Pingback: cialis tadalafil

 119. Pingback: buy cialis online

 120. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 121. Pingback: sildenafil 100 mg

 122. Pingback: sildenafil coupons

 123. Pingback: sildenafil 50 mg

 124. Pingback: viagra doctor prescription

 125. Pingback: sildenafil generic

 126. Pingback: buy sildenafil

 127. Pingback: prednisone 20 mg

 128. Pingback: sildenafil tablets

 129. Pingback: female viagra

 130. Pingback: generic cialis tadalafil

 131. Pingback: generic cialis available

 132. Pingback: generic cialis 20mg

 133. Pingback: cialis 20mg generic

 134. Pingback: example.org.17

 135. Pingback: buy cordarone

 136. Pingback: buy cialis

 137. Pingback: chloromycetin

 138. Pingback: buy ceftin online

 139. Pingback: buy biaxin online

 140. Pingback: buy chloromycetin

 141. Pingback: buy ceftin

 142. Pingback: buy biaxin

 143. Pingback: sildenafil 100

 144. Pingback: sildenafil 100mg

 145. Pingback: sildenafil 20 mg

 146. Pingback: viagra tablet

 147. Pingback: buy viagra online

 148. Pingback: generic viagra available

 149. Pingback: cheap viagra

 150. Pingback: viagra coupons

 151. Pingback: generic viagra 100mg

 152. Pingback: viagra generic

 153. Pingback: viagra prices

 154. Pingback: viagra online

 155. Pingback: buy viagra

 156. Pingback: viagra 100mg

 157. Pingback: sildenafil citrate

 158. Pingback: viagra

 159. Pingback: cialis canada

 160. Pingback: cialis coupons

 161. Pingback: cheap cialis

 162. Pingback: cialis pills

 163. Pingback: cialis 5 mg

 164. Pingback: cialis 20 mg

 165. Pingback: tadalafil generic

 166. Pingback: tadalafil 20 mg

 167. Pingback: cialis vs viagra

 168. Pingback: cialis coupon

 169. Pingback: cialis generic

 170. Pingback: cialis

 171. Pingback: viagra natural

 172. Pingback: viagra without doctor prescription

 173. Pingback: viagra connect

 174. Pingback: generic viagra

 175. Pingback: viagra vs cialis

 176. Pingback: cialis tablets

 177. Pingback: cialis prices

 178. Pingback: cialis dosage

 179. Pingback: tadalafil

 180. Pingback: sildenafil

 181. Pingback: cialis 20mg

 182. Pingback: viagra tablets

 183. Pingback: tadalafil 20mg

 184. Pingback: tadalafil 5mg

 185. Pingback: cialis online

 186. Pingback: generic cialis

 187. Pingback: viagra soft tabs online mail-order pharmacies

 188. Pingback: buy 100mg viagra

 189. Pingback: buy cialis now

 190. Pingback: trust pharmacy cialis

 191. Pingback: buy cialis 20mg

 192. Pingback: levitra

 193. Pingback: tadalafil coupon

 194. Pingback: buy viagra

 195. Pingback: levitra rezeptfrei deutschland

 196. Pingback: coupon vardenafil

 197. Pingback: levitra 10mg

 198. Pingback: smettere di fumare

 199. Pingback: click

 200. Pingback: levitra 20 mg directions and maps