Viking Cats vedtægter

Revideret 15. februar 2015

§1. Klubbens navn
Stk. 1. Klubbens navn er: Viking Cats.
Stk. 2. Klubben blev stiftet 16. februar 2008. TICA Club Charter nr. 683 blev modtaget den 25/3 2008. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Formål 
Stk. 1 Klubbens formål er:
a. At fremme alle tamkattes velfærd, herunder både huskatte, racekatte og blandingskatte;
b. At afholde udstillinger, møder og andre aktiviteter for at fremme viden om og interessen for alle tamkatte;
c. At fremelske venskaber mellem katteelskere – ejere, opdrættere og udstillere – og arbejde for at fremme katteejeres, -opdrætteres og -udstilleres interesser;
d. At opmuntre til opdræt efter TICAs standarder og fremme registreringen af katte i TICA;
e. At fremme og opmuntre til venlighed mod alle dyr og gennem information at forebygge og modarbejde vanrøgt og mishandling af dyr;
f. At promovere kønsneutralisering af enhver kat, som ikke indgår i et planlagt avlsprogram, for at modvirke overskuddet af uønskede tamkatte.

§ 3. Medlemskab 
Stk. 1. Kvalifikationer. Medlemskab i klubben kan opnås af enhver med interesse for at eje, opdrætte eller udstille tamkatte. Nye medlemmer skal udfylde en ansøgning om medlemskab og betale det fastsatte kontingent. Klubben vil ikke acceptere medlemmer, som er dømt for dyremishandling eller frataget retten til dyrehold, eller medlemmer, som har uafsluttede disciplinære sanktioner i andre organisationer. Bestyrelsen kan afvise en ansøgning om medlemskab, eller afbryde et eksisterende medlemskab, hvis den finder det begrundet. Det bekræftes ved afstemning på næstkommende generalforsamling jvf. stk. 3

Stk. 2. Der er 4 typer af medlemskaber.

Stk. 2a. Hovedmedlemskab: Hovedmedlemskab kan opnås af personer over 18 år. Hovedmedlemmer har ret til én stemme per medlem. Der kan højst optages to hovedmedlemmer per husstand.
Stk. 2b. Husstandsmedlemskab: Husstandsmedlemskab kan opnås af personer over 18 år. Der gives to stemmer per husstandsmedlemskab og husstandsmedlemmer oppebærer i øvrigt samme privilegier som hovedmedlemmer.
Stk. 2c. Introduktionsmedlemskab: Introduktionsmedlemskab kan tegnes af klubbens opdrættere til killingekøbere, som ikke tidligere har været medlem. Introduktionsmedlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 2d. Juniormedlemskab: Juniormedlemskab kan opnås af personer under 18 år med interesse for klubbens formål. Juniormedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen, men oppebærer i øvrigt samme privilegier som almindelige medlemmer.

Stk. 3. Medlemsansvar. Det påhviler alle medlemmer af Viking Cats at overholde klubbens vedtægter og etiske regler. Det er medlemmernes pligt at sørge for at overholde alle indgåede aftaler vedrørende katte, hvad end aftalerne er indgået med klubmedlemmer, opdrættere eller kælekattekøbere. Et medlemskab kan tages op til revision, hvis et medlem handler i strid med klubbens vedtægter, formål eller etiske regler. I disse tilfælde kan bestyrelsen udstede en advarsel eller suspendere medlemmet med øjeblikkelig varsel og indstille til eksklusion. Endelig eksklusion foretages på en generalforsamling med en simpel flertalsbeslutning. Alle klager over medlemmer skal være skriftlige. Anonyme klager behandles ikke.

§ 4. Kontingent, regnskab og revision
Stk. 1. Kontingenter. Kontingentstørrelsen for de fire medlemstyper fastsættes hvert år af generalforsamlingen, og kontingentet gælder 1 år fra indbetalingsdagen. Ved manglende kontingentindbetaling indstilles medlemskabet efter 1 måned.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Klubbens regnskab følger kalenderåret,
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 5. Tegningsregel
Stk. 1. Viking Cats tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

§ 6. Tilhørsforhold
Stk. 1. Viking Cats er tilknyttet The International Cat Association (TICA). Klubbens bestyrelsesmedlemmer skal både være medlemmer af TICA og være hovedmedlemmer af Viking Cats.

Stk. 2. Der skal til hver en tid være mindst 5 hovedmedlemmer (herunder bestyrelsen), som er medlemmer af TICA.

Stk. 3. Klubben kan kun vedtage og håndhæve vedtægter, som ikke er i modstrid med TICA’s By-Laws og øvrige regelsæt.

§ 7. Område 
Stk. 1. Viking Cats arbejder primært for katteejere, -udstillere og -opdrættere i Danmark og nabolandene.

§ 8. Møder 
Stk. 1. Bestyrelsen afholder åbne kvartalsmøder efter behov. Disse holdes fortrinsvis i februar, maj, august og november. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Der kan om nødvendigt indkaldes til yderligere møder, efter ønske fra formanden eller bestyrelsen eller efter skriftligt ønske fra fem stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer kan få dækket udgifter til broafgift og brændstof i forbindelse med møder og klubaktiviteter, når medlemmet fra sin bopæl skal passere Storebælt for at deltage. Som udgangspunkt skal samkørsel aftales.

§ 9. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt.

Stk. 1. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar eller marts måned. Der indkaldes skriftligt mindst 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen kan foregå enten med post eller via mail. Dagsorden med evt. indkomne forslag, samt bestyrelsens årsberetning, herunder revideret regnskab, skal offentliggøres på klubbens hjemmeside, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Der gives en stemme pr. hovedmedlem, dog kan en husstand max have 2 stemmer.

Stk. 3. Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan ske på generalforsamlingen.

Stk. 4. For at være valgbar til bestyrelsen skal medlemmet være hovedmedlem af Viking Cats samt medlem af TICA.

Stk. 5. Alle forslag fremsat af medlemmer skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, mærket “Forslag til GF”. Forslaget kan anses som modtaget, når kvittering fra formanden er modtaget. Ændringer i klubbens vedtægter afgøres med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Andre forslag afgøres ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed bortfalder forslag. Såfremt mindst et af de fremmødte medlemmer anmoder og skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.

Stk. 6. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Generalforsamlingens åbning.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Valg af stemmetæller
 5. Registrering af stemmeberettigede fremmødte.
 6. Fremlæggelse af Årsberetning, samt godkendelse.
 7. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse.
 8. Fremsatte forslag fra medlemmer og bestyrelse
 9. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
 10. Valg af formand
 11. Valg af kasserer
 12. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
 13. Eventuelt

Stk. 7. Referatet skal godkendes af Formand, Dirigent og Referent. Det godkendte referat skal lægges på Klubbens hjemmeside senest 3 uger efter afholdelsen af Generalforsamlingen.

Stk. 8. Med mindre andet er besluttet og taget til referat, træder vedtægtsændringer i kraft umiddelbart efter afslutningen af den generalforsamling de vedtages på.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet skriftlig anmodning til formanden herom. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling ønsket af medlemmerne, er 2 uger. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Med indkaldelsen følger dagsorden med de præcise punkter der skal behandles, samt begrundelsen for generalforsamlingens afholdelse.

§ 10. Bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsen er sammensat af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og en rådgiver. Endvidere vælges to suppleanter, som har taleret, men ikke stemmeret, til bestyrelsens møder. Bestyrelsen samt suppleanter står for klubbens daglige drift og ledelse.

Stk. 2. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges på GF og træder omgående i funktion. Formanden og kassereren vælges direkte på GF, mens de øvrige poster fordeles af bestyrelsen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Funktionsperioden er to år, med formanden og ét bestyrelsesmedlem på valg i ulige år og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år.

Stk. 3. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen, indtræder suppleanten med flest stemmer som bestyrelsesmedlem og denne konstituerer sig igen.

Stk. 4. Bestyrelsen er berettiget til at udpege medlemmer uden for bestyrelsen til at bistå i klubbens sager. Der oprettes et antal komitéer, som alle arbejder tæt sammen med bestyrelsen og refererer til bestyrelsen. Der kan oprettes komitéer og lokalgrupper efter behov.

Stk. 5. Formanden leder alle møder i bestyrelsen, og kan vælge at lede møder i de oprettede komitéer. Formanden er formel leder af alle oprettede komitéer

Stk. 6. Næstformanden udfylder formandens rolle i dennes fravær.

Stk. 7. Sekretæren tager referat af alle bestyrelsesmøder og fremlægger dem på efterfølgende møder. Sekretæren vedligeholder desuden medlemslisten med medlemsnumre, navne og adresser på klubbens medlemmer.

Stk. 8. Kassereren har ansvar for kassebeholdningen og sørger for en bankkonto til denne i klubbens navn. Kontoen skal kunne modtage betalinger fra udlandet. Kassereren holder rede på udlæg og kvitteringer, og aflægger rapport om den økonomiske situation på hvert bestyrelsesmøde. Kassereren sørger endvidere for at sende navne og adresser på alle betalende medlemmer til sekretæren.

Stk. 9. Rådgiveren er et medlem som har godt kendskab til TICA og TICAs klub- og udstillingsprocedurer. Rådgiveren skal hjælpe og rådgive klubben, når der er behov for det, eller hvis rådgiveren oplever, at klubben ikke lever op til sine målsætninger eller på anden vis svigter sine forpligtelser over for TICA.

Stk. 10. Hvert år inden 1. april skal formanden, sekretæren og kassereren hver udfærdige en årsrapport til TICA, indeholdende en medlemsliste med adresser, en rapport fra enhver udstilling afholdt i årets løb, en kopi af årsregnskab og budget, samt anden information TICA måtte udbede sig.

Stk. 11. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån på max. 150.000,- kr. til anlægsudgifter. Intet medlem, herunder bestyrelsesmedlemmer, af Viking Cats hæfter personligt for klubbens dispositioner af økonomisk art; Viking Cats hæfter alene med sin formue.

120 tanker om "Vedtægter"

 1. Pingback: LostFilm HD 720

 2. Pingback: kinosmotretonline

 3. Pingback: HDrezka

 4. Pingback: movies hdrezka

 5. Pingback: dorama hdrezka

 6. Pingback: buy amoxicillin online

 7. Pingback: youtube2019.ru

 8. Pingback: cerialest.ru

 9. Pingback: serial

 10. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 11. Pingback: kinokrad-2019

 12. Pingback: filmy-kinokrad

 13. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 14. Pingback: casino

 15. Pingback: Watch TV Shows

 16. Pingback: ñïèñîê íîâûõ ôèëüìîâ

 17. Pingback: kinokrad 2020

 18. Pingback: kinokrad

 19. Pingback: Serial smotret

 20. Pingback: smotretonline2015.ru

 21. Pingback: 11 10 2019

 22. Pingback: Movies1

 23. Pingback: Top Movies

 24. Pingback: karan johar

 25. Pingback: movies online

 26. Pingback: movies

 27. Pingback: no anchor text

 28. Pingback: [no anchor text]

 29. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 30. Pingback: Video

 31. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 32. Pingback: 2020

 33. Pingback: guardians of the galaxy vol 2

 34. Pingback: my id is gangnam beauty

 35. Pingback: strong woman do bong soon

 36. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 37. Pingback: HD-720

 38. Pingback: ++++++

 39. Pingback: âûòîïêà âîñêà

 40. Pingback: watch

 41. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 42. Pingback: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 43. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 44. Pingback: +1+

 45. Pingback: 00-tv.com

 46. Pingback: tureckie_serialy

 47. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 48. Pingback: hs;br

 49. Pingback: we-b-tv.com

 50. Pingback: buy generic cialis

 51. Pingback: generic cialis at walmart

 52. Pingback: cialis 20 mg best price

 53. Pingback: viagra generic availability

 54. Pingback: generic viagra 100mg

 55. Pingback: canadian pharmaceuticals online

 56. Pingback: buy cialis online

 57. Pingback: tadalafil 20 mg

 58. Pingback: canadian online pharmacies

 59. Pingback: pharmacies

 60. Pingback: canadian pharmacy

 61. Pingback: online pharmacy

 62. Pingback: canada pharmacies

 63. Pingback: cheap viagra

 64. Pingback: viagra without a doctor prescription

 65. Pingback: generic viagra

 66. Pingback: buy viagra online

 67. Pingback: generic levitra

 68. Pingback: viagra price

 69. Pingback: viagra pill

 70. Pingback: generic cialis online

 71. Pingback: viagra online pharmacy

 72. Pingback: viagra in action

 73. Pingback: cialis vs levitra

 74. Pingback: viagra cost

 75. Pingback: viagra alternative

 76. Pingback: real viagra

 77. Pingback: online viagra

 78. Pingback: online pharmacy viagra

 79. Pingback: marley generic viagra

 80. Pingback: herbal viagra

 81. Pingback: generic viagra prices

 82. Pingback: cost of viagra

 83. Pingback: canadian viagra

 84. Pingback: sildenafil side effects

 85. Pingback: sildenafil dosage

 86. Pingback: sildenafil citrate 20 mg

 87. Pingback: where to buy cialis online safely

 88. Pingback: where can i buy cialis over the counter at walmart

 89. Pingback: sildenafil 20 mg tablet

 90. Pingback: buy cialis online without script

 91. Pingback: sildenafil 100mg tablets

 92. Pingback: buy cialis canada online

 93. Pingback: generic viagra sildenafil citrate

 94. Pingback: best place to buy cialis online without script

 95. Pingback: generic cialis pricing

 96. Pingback: cialis prices walmart

 97. Pingback: generic cialis tadalafil 20mg

 98. Pingback: cialis prices 5mg

 99. Pingback: cialis prices 20mg

 100. Pingback: viagra without a doctor prescription from canada

 101. Pingback: cialis prices 100mg

 102. Pingback: viagra side effects

 103. Pingback: cialis prices 10mg

 104. Pingback: viagra sex

 105. Pingback: cialis generic tadalafil india

 106. Pingback: cialis generic tadalafil for sale

 107. Pingback: cialis generic tadalafil walmart

 108. Pingback: cialis generic tadalafil 60mg

 109. Pingback: cialis generic tadalafil 10mg

 110. Pingback: viagra online canada pharmacy

 111. Pingback: cialis generic tadalafil

 112. Pingback: cialis generic name

 113. Pingback: viagra for sale

 114. Pingback: viagra dosage recommendations

 115. Pingback: sophia viagra

 116. Pingback: sildenafil 20 mg tablet vs viagra

 117. Pingback: pfizer generic viagra

 118. Pingback: cialis over the counter at walmart

 119. Pingback: generic viagra online pharmacy

 120. Pingback: dutch women viagra