Viking Cats vedtægter

Revideret 15. februar 2015

§1. Klubbens navn
Stk. 1. Klubbens navn er: Viking Cats.
Stk. 2. Klubben blev stiftet 16. februar 2008. TICA Club Charter nr. 683 blev modtaget den 25/3 2008. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Formål 
Stk. 1 Klubbens formål er:
a. At fremme alle tamkattes velfærd, herunder både huskatte, racekatte og blandingskatte;
b. At afholde udstillinger, møder og andre aktiviteter for at fremme viden om og interessen for alle tamkatte;
c. At fremelske venskaber mellem katteelskere – ejere, opdrættere og udstillere – og arbejde for at fremme katteejeres, -opdrætteres og -udstilleres interesser;
d. At opmuntre til opdræt efter TICAs standarder og fremme registreringen af katte i TICA;
e. At fremme og opmuntre til venlighed mod alle dyr og gennem information at forebygge og modarbejde vanrøgt og mishandling af dyr;
f. At promovere kønsneutralisering af enhver kat, som ikke indgår i et planlagt avlsprogram, for at modvirke overskuddet af uønskede tamkatte.

§ 3. Medlemskab 
Stk. 1. Kvalifikationer. Medlemskab i klubben kan opnås af enhver med interesse for at eje, opdrætte eller udstille tamkatte. Nye medlemmer skal udfylde en ansøgning om medlemskab og betale det fastsatte kontingent. Klubben vil ikke acceptere medlemmer, som er dømt for dyremishandling eller frataget retten til dyrehold, eller medlemmer, som har uafsluttede disciplinære sanktioner i andre organisationer. Bestyrelsen kan afvise en ansøgning om medlemskab, eller afbryde et eksisterende medlemskab, hvis den finder det begrundet. Det bekræftes ved afstemning på næstkommende generalforsamling jvf. stk. 3

Stk. 2. Der er 4 typer af medlemskaber.

Stk. 2a. Hovedmedlemskab: Hovedmedlemskab kan opnås af personer over 18 år. Hovedmedlemmer har ret til én stemme per medlem. Der kan højst optages to hovedmedlemmer per husstand.
Stk. 2b. Husstandsmedlemskab: Husstandsmedlemskab kan opnås af personer over 18 år. Der gives to stemmer per husstandsmedlemskab og husstandsmedlemmer oppebærer i øvrigt samme privilegier som hovedmedlemmer.
Stk. 2c. Introduktionsmedlemskab: Introduktionsmedlemskab kan tegnes af klubbens opdrættere til killingekøbere, som ikke tidligere har været medlem. Introduktionsmedlemmer har ikke stemmeret.
Stk. 2d. Juniormedlemskab: Juniormedlemskab kan opnås af personer under 18 år med interesse for klubbens formål. Juniormedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen, men oppebærer i øvrigt samme privilegier som almindelige medlemmer.

Stk. 3. Medlemsansvar. Det påhviler alle medlemmer af Viking Cats at overholde klubbens vedtægter og etiske regler. Det er medlemmernes pligt at sørge for at overholde alle indgåede aftaler vedrørende katte, hvad end aftalerne er indgået med klubmedlemmer, opdrættere eller kælekattekøbere. Et medlemskab kan tages op til revision, hvis et medlem handler i strid med klubbens vedtægter, formål eller etiske regler. I disse tilfælde kan bestyrelsen udstede en advarsel eller suspendere medlemmet med øjeblikkelig varsel og indstille til eksklusion. Endelig eksklusion foretages på en generalforsamling med en simpel flertalsbeslutning. Alle klager over medlemmer skal være skriftlige. Anonyme klager behandles ikke.

§ 4. Kontingent, regnskab og revision
Stk. 1. Kontingenter. Kontingentstørrelsen for de fire medlemstyper fastsættes hvert år af generalforsamlingen, og kontingentet gælder 1 år fra indbetalingsdagen. Ved manglende kontingentindbetaling indstilles medlemskabet efter 1 måned.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Klubbens regnskab følger kalenderåret,
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 5. Tegningsregel
Stk. 1. Viking Cats tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

§ 6. Tilhørsforhold
Stk. 1. Viking Cats er tilknyttet The International Cat Association (TICA). Klubbens bestyrelsesmedlemmer skal både være medlemmer af TICA og være hovedmedlemmer af Viking Cats.

Stk. 2. Der skal til hver en tid være mindst 5 hovedmedlemmer (herunder bestyrelsen), som er medlemmer af TICA.

Stk. 3. Klubben kan kun vedtage og håndhæve vedtægter, som ikke er i modstrid med TICA’s By-Laws og øvrige regelsæt.

§ 7. Område 
Stk. 1. Viking Cats arbejder primært for katteejere, -udstillere og -opdrættere i Danmark og nabolandene.

§ 8. Møder 
Stk. 1. Bestyrelsen afholder åbne kvartalsmøder efter behov. Disse holdes fortrinsvis i februar, maj, august og november. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2. Der kan om nødvendigt indkaldes til yderligere møder, efter ønske fra formanden eller bestyrelsen eller efter skriftligt ønske fra fem stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer kan få dækket udgifter til broafgift og brændstof i forbindelse med møder og klubaktiviteter, når medlemmet fra sin bopæl skal passere Storebælt for at deltage. Som udgangspunkt skal samkørsel aftales.

§ 9. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er lovligt indkaldt.

Stk. 1. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar eller marts måned. Der indkaldes skriftligt mindst 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen kan foregå enten med post eller via mail. Dagsorden med evt. indkomne forslag, samt bestyrelsens årsberetning, herunder revideret regnskab, skal offentliggøres på klubbens hjemmeside, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Der gives en stemme pr. hovedmedlem, dog kan en husstand max have 2 stemmer.

Stk. 3. Indstilling af kandidater til bestyrelsen kan ske på generalforsamlingen.

Stk. 4. For at være valgbar til bestyrelsen skal medlemmet være hovedmedlem af Viking Cats samt medlem af TICA.

Stk. 5. Alle forslag fremsat af medlemmer skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, mærket “Forslag til GF”. Forslaget kan anses som modtaget, når kvittering fra formanden er modtaget. Ændringer i klubbens vedtægter afgøres med mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Andre forslag afgøres ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed bortfalder forslag. Såfremt mindst et af de fremmødte medlemmer anmoder og skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.

Stk. 6. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Generalforsamlingens åbning.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Valg af stemmetæller
 5. Registrering af stemmeberettigede fremmødte.
 6. Fremlæggelse af Årsberetning, samt godkendelse.
 7. Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse.
 8. Fremsatte forslag fra medlemmer og bestyrelse
 9. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
 10. Valg af formand
 11. Valg af kasserer
 12. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
 13. Eventuelt

Stk. 7. Referatet skal godkendes af Formand, Dirigent og Referent. Det godkendte referat skal lægges på Klubbens hjemmeside senest 3 uger efter afholdelsen af Generalforsamlingen.

Stk. 8. Med mindre andet er besluttet og taget til referat, træder vedtægtsændringer i kraft umiddelbart efter afslutningen af den generalforsamling de vedtages på.

Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet skriftlig anmodning til formanden herom. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling ønsket af medlemmerne, er 2 uger. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. Med indkaldelsen følger dagsorden med de præcise punkter der skal behandles, samt begrundelsen for generalforsamlingens afholdelse.

§ 10. Bestyrelsen 
Stk. 1. Bestyrelsen er sammensat af en formand, en næstformand, en sekretær, en kasserer og en rådgiver. Endvidere vælges to suppleanter, som har taleret, men ikke stemmeret, til bestyrelsens møder. Bestyrelsen samt suppleanter står for klubbens daglige drift og ledelse.

Stk. 2. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges på GF og træder omgående i funktion. Formanden og kassereren vælges direkte på GF, mens de øvrige poster fordeles af bestyrelsen blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Funktionsperioden er to år, med formanden og ét bestyrelsesmedlem på valg i ulige år og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år.

Stk. 3. Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen, indtræder suppleanten med flest stemmer som bestyrelsesmedlem og denne konstituerer sig igen.

Stk. 4. Bestyrelsen er berettiget til at udpege medlemmer uden for bestyrelsen til at bistå i klubbens sager. Der oprettes et antal komitéer, som alle arbejder tæt sammen med bestyrelsen og refererer til bestyrelsen. Der kan oprettes komitéer og lokalgrupper efter behov.

Stk. 5. Formanden leder alle møder i bestyrelsen, og kan vælge at lede møder i de oprettede komitéer. Formanden er formel leder af alle oprettede komitéer

Stk. 6. Næstformanden udfylder formandens rolle i dennes fravær.

Stk. 7. Sekretæren tager referat af alle bestyrelsesmøder og fremlægger dem på efterfølgende møder. Sekretæren vedligeholder desuden medlemslisten med medlemsnumre, navne og adresser på klubbens medlemmer.

Stk. 8. Kassereren har ansvar for kassebeholdningen og sørger for en bankkonto til denne i klubbens navn. Kontoen skal kunne modtage betalinger fra udlandet. Kassereren holder rede på udlæg og kvitteringer, og aflægger rapport om den økonomiske situation på hvert bestyrelsesmøde. Kassereren sørger endvidere for at sende navne og adresser på alle betalende medlemmer til sekretæren.

Stk. 9. Rådgiveren er et medlem som har godt kendskab til TICA og TICAs klub- og udstillingsprocedurer. Rådgiveren skal hjælpe og rådgive klubben, når der er behov for det, eller hvis rådgiveren oplever, at klubben ikke lever op til sine målsætninger eller på anden vis svigter sine forpligtelser over for TICA.

Stk. 10. Hvert år inden 1. april skal formanden, sekretæren og kassereren hver udfærdige en årsrapport til TICA, indeholdende en medlemsliste med adresser, en rapport fra enhver udstilling afholdt i årets løb, en kopi af årsregnskab og budget, samt anden information TICA måtte udbede sig.

Stk. 11. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage lån på max. 150.000,- kr. til anlægsudgifter. Intet medlem, herunder bestyrelsesmedlemmer, af Viking Cats hæfter personligt for klubbens dispositioner af økonomisk art; Viking Cats hæfter alene med sin formue.

98 tanker om "Vedtægter"

 1. Pingback: azithromycin 250 mg

 2. Pingback: bactrim antibiotic

 3. Pingback: cefdinir 300 mg

 4. Pingback: levitra

 5. Pingback: levofloxacin 500 mg

 6. Pingback: fluconazole 150 mg

 7. Pingback: ciprofloxacin 500mg

 8. Pingback: cephalexin 500mg

 9. Pingback: ceftin antibiotic

 10. Pingback: biaxin antibiotic

 11. Pingback: bactrim ds

 12. Pingback: prozac generic

 13. Pingback: fluoxetine 20 mg

 14. Pingback: sildenafil citrate pricing

 15. Pingback: sildenafil citrate tablets

 16. Pingback: cialis tadalafil

 17. Pingback: buy cialis online

 18. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 19. Pingback: sildenafil 100 mg

 20. Pingback: sildenafil coupons

 21. Pingback: sildenafil 50 mg

 22. Pingback: viagra doctor prescription

 23. Pingback: sildenafil generic

 24. Pingback: buy sildenafil

 25. Pingback: prednisone 20 mg

 26. Pingback: sildenafil tablets

 27. Pingback: female viagra

 28. Pingback: generic cialis tadalafil

 29. Pingback: generic cialis available

 30. Pingback: generic cialis 20mg

 31. Pingback: cialis 20mg generic

 32. Pingback: example.org.17

 33. Pingback: buy cordarone

 34. Pingback: buy cialis

 35. Pingback: chloromycetin

 36. Pingback: buy ceftin online

 37. Pingback: buy biaxin online

 38. Pingback: buy chloromycetin

 39. Pingback: buy ceftin

 40. Pingback: buy biaxin

 41. Pingback: sildenafil 100

 42. Pingback: sildenafil 100mg

 43. Pingback: sildenafil 20 mg

 44. Pingback: viagra tablet

 45. Pingback: buy viagra online

 46. Pingback: generic viagra available

 47. Pingback: cheap viagra

 48. Pingback: viagra coupons

 49. Pingback: generic viagra 100mg

 50. Pingback: viagra generic

 51. Pingback: viagra prices

 52. Pingback: viagra online

 53. Pingback: buy viagra

 54. Pingback: viagra 100mg

 55. Pingback: sildenafil citrate

 56. Pingback: viagra

 57. Pingback: cialis canada

 58. Pingback: cialis coupons

 59. Pingback: cheap cialis

 60. Pingback: cialis pills

 61. Pingback: cialis 5 mg

 62. Pingback: cialis 20 mg

 63. Pingback: tadalafil generic

 64. Pingback: tadalafil 20 mg

 65. Pingback: cialis vs viagra

 66. Pingback: cialis coupon

 67. Pingback: cialis generic

 68. Pingback: cialis

 69. Pingback: viagra natural

 70. Pingback: viagra without doctor prescription

 71. Pingback: viagra connect

 72. Pingback: generic viagra

 73. Pingback: viagra vs cialis

 74. Pingback: cialis tablets

 75. Pingback: cialis prices

 76. Pingback: cialis dosage

 77. Pingback: tadalafil

 78. Pingback: sildenafil

 79. Pingback: cialis 20mg

 80. Pingback: viagra tablets

 81. Pingback: tadalafil 20mg

 82. Pingback: tadalafil 5mg

 83. Pingback: cialis online

 84. Pingback: generic cialis

 85. Pingback: viagra soft tabs online mail-order pharmacies

 86. Pingback: buy 100mg viagra

 87. Pingback: buy cialis now

 88. Pingback: trust pharmacy cialis

 89. Pingback: buy cialis 20mg

 90. Pingback: levitra

 91. Pingback: tadalafil coupon

 92. Pingback: buy viagra

 93. Pingback: levitra rezeptfrei deutschland

 94. Pingback: coupon vardenafil

 95. Pingback: levitra 10mg

 96. Pingback: smettere di fumare

 97. Pingback: click

 98. Pingback: levitra 20 mg directions and maps