Aktive kuld:
Dania kuld D
British Shorthair

Manuka kuld A
British Shorthair

Titlede katte:
Ronnapaws

Skovagervej 6
6900
Tlf: 52610590

ronnabog@yahoo.com