Indkaldelse til Generalforsamling 6. februar 2016 kl. 13.00

Viking Cats afholder ordinær generalforsamling d. 6/2 2016. Alle medlemmer er velkomne og opfordres til at møde op. Dog skal vi gøre opmærksom på, at kun medlemmer, der har betalt hovedmedlemskab eller husstandsmedlemskab for 2016 senest d. 5/2 2016 har stemmeret.

Dagsorden med evt. indkomne forslag, samt bestyrelsens årsberetning, herunder revideret regnskab, offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Alle forslag fremsat af medlemmerne skal være formanden i hænde senest d. 9/1 2016 og skal være mærket “forslag til GF”.

Dagsorden:
1. Generalforsamlingens åbning
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetæller
5. Registrering af stemmeberettigede fremmødte
6. Fremlæggelse af årsberetning samt godkendelse
7. Fremlæggelse af revideret regnskab samt godkendelse
8. Fremsatte forslag fra medlemmer og bestyrelse
9. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
10. Valg af formand
11. Valg af kasserer
12. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt

Tilmelding til Generalforsamlingen kan ske via mail til info@viking-cats.dk. Det er gratis, men af hensyn til kaffebrygningen vil vi gerne vide, hvor mange der kommer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive på info@viking-cats.dk

Venlig hilsen
Viking Cats

Der er lukket for kommentarer.